Regulamin

Regulamin sprzedaży i zamawiania online konsultacji i produktów na webinarze w ramach korzystania z oferty dostępnej na stronie www.kobiecastronainwestowania.pl.

 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Konsultacji oraz Produktów;
 2. Administrator – Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), pod adresem: ul. Szafarnia 11 lok. F8, posiadająca numery NIP 5833149786 oraz REGON 221605597, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000408987;
 3. Strona – www.kobiecastronainwestowania.pl;
 4. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online na Stronie;
 5. Konsultacje – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
 6. Produkty – towary sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych towarów;
 7. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Administratora, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające uczestnikom interaktywny udział;
 8. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Konsultacji lub Produktów.
 9. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Konsultacji lub Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania;

 2. ZASADY OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Konsultacji i Produktów za pośrednictwem Serwisu na Stronie.
 2. Klient składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem i klientem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego klienta.
 6. W przypadku przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisu Administrator będzie o tym informował na Stronie.
 7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie wprowadzenia odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas jedynie w zakresie nieuregulowanym osobnym regulaminem.

 3. UCZESTNICTWO W WEBINARZE 

 1. Uczestnicy Webinarów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Administratora i twórcy.
 2. Uczestniczenie w Webinarze wymaga odpowiedniego łącza internetowego spełniającego wymogi techniczne pozwalające na niezakłócony przebieg sesji online, o co zadbać musi uczestnik.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru oraz zawiadomienia o tym uczestnika z możliwym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w danym Webinarze Administrator ma prawo do jego odwołania lub przeniesienia na inny termin.

 4. ZAWARCIE UMOWY 

 1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Konsultacji i Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy” na stronie Serwisu.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online na zasadach tam opublikowanych.
 4. Po wysłaniu kompletnego formularza zamówienia klient zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności w celu finalizacji płatności, następnie zaś otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail z informacją o prawidłowym złożeniu Zamówienia.
 5. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu autoryzowanego systemu płatności online i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez klienta oferty.
 6. Po otrzymaniu płatności Administrator lub osoba trzecia wskazana przy opisie Konsultacji lub Produktu rozpocznie świadczenie Konsultacji lub dostawę Produktu w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionej Konsultacji lub Produktu po uzgodnieniu szczegółów z klientem;
 7. Klient po dokonaniu płatności za wybrane u Administratora Konsultację lub Produkt, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

 5. ZMIANY W REGULAMINIE 

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

 6. CENA 

 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. W sytuacji, gdy klient nie odbywa umówionej Konsultacji bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 3 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klientowi posiadającemu status konsumenta tj. osobie fizycznej, która dokonuje nabycia Konsultacji lub Produktów nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia.
 3. Odstąpienia od Umowy Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora info@kobiecastronainwestowania.pl zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Konsultacji oraz Produktów zamówionych na łamach Serwisu.

 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na Stronie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od klienta niekompletnych jego danych lub gdy dane podane przez klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 5. Niewysłanie przez klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 9. REKLAMACJE 

 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje w drodze przesłania wiadomości mailowej na adres: info@kobiecastronainwestowania.pl z dopiskiem w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
 2. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta pod warunkiem zgłoszenia zasadnej reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po upływie roku od dnia sprzedaży.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2017 r.