Regulamin sprzedaży i zamawiania online konsultacji i produktów na webinarze w ramach korzystania z oferty dostępnej na stronie www.ruszamynieruchomosci.pl

 

§ 1.

DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Konsultacji oraz Produktów;
 2. Administrator – Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-890), pod adresem: ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, posiadająca numery NIP 5833149786 oraz REGON 221605597, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000408987;
 3. Strona www.ruszamynieruchomosci.pl; www.kobiecastronainwestowania.pl
 4. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online na Stronie;
 5. Konsultacje – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
 6. Produkty – towary sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych towarów;
 7. Produkty cyfrowe - kursy i programy online, dostępne w wersji elektronicznej, zamieszczone na specjalnej platformie z opcją logowania, będące przedmiotem Umowy.
 8. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Administratora, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające uczestnikom interaktywny udział;
 9. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Konsultacji lub Produktów.
 10. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Konsultacji lub Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania;
 11. Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.
 12. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 13. Okres Rozliczeniowy - ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 kolejnych dni (nie miesiąc kalendarzowy), za który dokonywane są rozliczenia.
 14. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych.
 15. Płatność Cykliczna / Subskrypcyjna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Produkt, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Produkt.

 

§ 2.

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Konsultacji, Produktów oraz Produktów cyforwych za pośrednictwem Serwisu na Stronie.
 2. Klient składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem i klientem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego klienta.
 6. W przypadku przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisu Administrator będzie o tym informował na Stronie.
 7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie wprowadzenia odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas jedynie w zakresie nieuregulowanym osobnym regulaminem.

 

§ 3.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH

 

 1. Na Produkty Cyfrowe oferowane w Sklepie Internetowym na czas określony udzielana jest licencja na korzystanie z Produktów Cyfrowych, w tym kursy i programy online oraz Ruszamy Nieruchomości PRO CLUB. Czas trwania licencji na korzystanie zależy od konkretnego Produktu Cyfrowego.
 2. Powyższe produkty sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt Cyfrowy jest dostępny po zalogowaniu do platformy, na której się znajduje. Logowanie odbywa się na stronie https://akademia.kobieca strona inwestowania.pl. Login do logowania, to adres e-mailowy z zamówienia. Hasło do logowania Klient otrzymuje zaraz po zakupie na wskazany adres email. Hasło zawsze można odzyskać na stronie logowania.

 

§ 4.

UCZESTNICTWO W WEBINARZE

 

 1. Uczestnicy Webinarów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Administratora i twórcy.
 2. Uczestniczenie w Webinarze wymaga odpowiedniego łącza internetowego spełniającego wymogi techniczne pozwalające na niezakłócony przebieg sesji online, o co zadbać musi uczestnik.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru oraz zawiadomienia o tym uczestnika z możliwym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w danym Webinarze Administrator ma prawo do jego odwołania lub przeniesienia na inny termin. 

 

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Konsultacji, Produktów cyfrowych oraz Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Serwisu.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online na zasadach tam opublikowanych.
 4. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  a) przelew internetowy,
  b) BLIK, czyli płatność kodem z Twojego banku,
  c) karta płatnicza debetowa lub kredytowa,
  d) płatność cykliczna / subskrypcyjna odnawiana co 30 dni
  e) płatność na raty dostępna dla zakupów powyżej kwoty 300 zł i na podstawie umowy z bankiem.
  Zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Tpay, PayPal lub PayU w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Operatora Płatności.
 5. Po wysłaniu kompletnego formularza zamówienia klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego przez Klienta  systemu płatności w celu finalizacji płatności, następnie zaś otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail z informacją o prawidłowym złożeniu Zamówienia.
 6. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu autoryzowanego systemu płatności online i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez klienta oferty.
 7. Po otrzymaniu płatności Administrator lub osoba trzecia wskazana przy opisie Konsultacji, Produktu Cyfrowego lub Produktu rozpocznie świadczenie Konsultacji lub dostawę Produktu Cyfrowego lub Produktu w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionej Konsultacji lub Produktu po uzgodnieniu szczegółów z klientem;
 8. Klient po dokonaniu płatności za wybrane u Administratora Konsultację, Produkt Cyfrowy lub Produkt, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

 

§ 6.

PŁATNOŚCI CYKLICZNE / SUBSKRYPCYJNE

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie zapłaty w formie płatności cyklicznych / subskrypcyjnych przy udziale karty debetowej lub kredytowej.
 2. Cykliczna płatność kartą polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej płatności za kolejny okres rozliczeniowy.
 3. Cykliczna płatność kartą jest obsługiwana przez operatora płatności elektronicznych PayU SA, z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę.
 4. Aktywowanie cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywane jest poprzez wprowadzenie danych karty płatniczej na koncie Klienta.
 5. Klient w każdym momencie może zrezygnować z cyklicznej płatność kartą płatniczą.
 6. W przypadku aktywacji na koncie Klienta cyklicznych płatności kartą płatniczą, Klient upoważnia Sprzedawcę do pobierania opłaty bezpośrednio z tej karty płatniczej.
 7. Autoryzacja transakcji cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez operatora płatności elektronicznych przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są operatorowi płatności elektronicznych.
 8. Klient powinien zapewnić odpowiedni limit płatności i wystarczające środki na karcie płatniczej oraz odpowiednie limity do płatności online. Jeżeli w dniu opłaty na karcie płatniczej nie będzie wystarczających środków, kolejne próby pobrania opłaty nastąpią w ciągu 12 godzin. Jeżeli próby płatności będą nieskuteczne system automatycznie odcina dostęp do wiedzy z Produktów. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do samodzielnego dokonania opłaty poprzez reaktywację płatności cyklicznych na swoim koncie. Brak zapłaty za pośrednictwem cyklicznych płatności kartą nie powoduje zmiany terminów płatności wynikających z dokumentów księgowych lub Umowy.
 9. Klient może zmienić kartę płatniczą, z której wykonywane są transakcje cyklicznych płatności, pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8.
 10. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, przedłużenia subskrypcji) należy napisać na adres info@ruszamynieruchomosci.pl


 

§ 6.

ZMIANY W REGULAMINIE

 

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

 

§ 7.

CENA

 

 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. W sytuacji, gdy klient nie odbywa umówionej Konsultacji bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 3 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

 

§ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi posiadającemu status konsumenta tj. osobie fizycznej, która dokonuje nabycia Konsultacji lub Produktów nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 3. Odstąpienia od Umowy Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora info@ruszamynieruchomosci.pl zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Konsultacji, Produktów Cyfrowych oraz Produktów zamówionych na łamach Serwisu.

 

§ 9.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie: https://akademia.kobiecastronainwestowania.pl/next/public/pages/privacy_policy
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na Stronie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od klienta niekompletnych jego danych lub gdy dane podane przez klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 5. Niewysłanie przez klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 

§ 10.

REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje w drodze przesłania wiadomości mailowej na adres: info@ruszamynieruchomosci.pl z dopiskiem w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
 2. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta pod warunkiem zgłoszenia zasadnej reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po upływie roku od dnia sprzedaży.

 

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2023 r.
Valoramos tu privacidad

Para ofrecer el más alto nivel de servicio, usamos cookies.

Personalizar preferencias de consentimiento

Usamos cookies para ayudar a los usuarios a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. A continuación se proporciona información detallada sobre todas las cookies correspondientes a cada categoría de consentimiento.

Las cookies clasificadas como "necesarias" se almacenan en el navegador del usuario porque son esenciales para habilitar funciones básicas del sitio.

También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio, almacenar preferencias del usuario y proporcionar contenido y anuncios relevantes. Este tipo de cookies solo se almacenarán en el navegador con el consentimiento previo del usuario.

Puede habilitar o deshabilitar algunas o todas estas cookies, pero deshabilitar algunas puede afectar su experiencia de navegación.

Mostrar más Mostrar menos